Předpis soutěže Olomoucká liga elévů

 pro ročník 2019/2020

 

 • Základní část (ZČ):

Hraje se systémem 3+1 na dvou hřištích. 17 družstev. V rámci jednoho kola se odehrají vždy 3 turnaje. Na turnaj se sjede vždy 5 družstev a hrají 1x každý s každým dle Rozpisu utkání; 2 družstva mají volno. Oddíly FBC Přerov, FBC Lutín, FBC Mohelnice a FBS Olomouc pořádají 3 turnaje, ostatní družstva pořádají 2 turnaje. Pořadatel hradí veškeré náklady na pořádání turnaje včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích.

!!! Předání cen družstvům ani vyhlášení pořadí zúčastněných družstev není povinné. !!!

 • Tresty (vyloučení): 2-minutová a 5-minutová vyloučení budou nahrazena trestným střílením.
 • Hodnocení výsledků: nevede se dlouhodobá tabulka soutěže. !!! Výsledky zápasů se nezapisují do FISu !!!
 • Postup: Ne.                         
 • Sestup: Ne.
 • Trenérské vedení: Trenér licence D.
 • Hrací čas: 2 x 12 minut (čas se nezastavuje, zastavuje se pouze při zranění), 2 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 30 minut.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Žádosti o změnu termínu během soutěže se posuzují dle Předpisu o změnách termínů ligových soutěží.

 • Povolené časy začátku utkání: Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději v 1800 hod. Turnaj nesmí být rozdělen vloženým utkáním jiné soutěže. Jiné časy nebo případné rozdělení turnaje podléhají schválení.
 • Rozměry hřiště: Hraje se na hřištích o rozměrech min. 18 x 10 m, max. 22 x 12 m. Povinně vyznačeny pouze branková čára (2 až 2,5 m od zadního mantinelu) a body pro vhazování. Středová čára je pouze vylepená na matinelech, brankoviště být vyznačeny nemusí.
 • Rozměry branky: Hraje se na brankách dle pravidel florbalu snížených od horní tyče o 30 cm.
 • Soutěžní kauce: 1.500,- Kč
 • Startovné: 2.000,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 110,- POZOR !!! na každém hřišti píská jeden rozhodčí !!!
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS kraje.
 • Věkové kategorie: mohou hrát elévové (nar. 1.1. 2009 až 31.12. 20010) a hráčky (nar. 1.1. 2008 až 31.12. 2012)
 • Důležité: Pro oddíly, které mají v soutěži více družstev. Hráč může v jeden den nastoupit pouze za jedno družstvo elévů. Výjimkou je start brankáře, který může nastoupit za jiné družstvo svého oddílu jako hráč v poli a naopak.

  Povinnosti pořadatelů v soutěžích OL a MS kraje

  1. Zajistit halu schválenou pro soutěže OL a MS kraje v termínu daném rozpisem utkání a pořádat utkání na hřišti vyhovujícím pravidlům florbalu.

  2. Nejpozději do 20. července 2019 nahlásit řídícímu orgánu soutěže termíny a místa konání pořádaných turnajů nebo utkání.

  3. Nejpozději 30 dní před konáním turnaje ve FISu vyplnit a odeslat elektronický formulář hlášenky dle Pokynů pro posílání hlášenky o utkání.

  4. Zajistit uzamykatelné šatny (včetně sprch) pro rozhodčí a pro každé zúčastněné mužstvo (minimálně však 5 šaten). V případě, že počet družstev převyšuje počet 4, je pořadatel povinen zpracovat a vyvěsit časový rozpis šaten, v němž musí umožnit každému družstvu mít šatnu k dispozici minimálně 30 minut před a po utkání.

  5. Zajistit, aby diváci byli informováni o družstvech, o soutěži, atd. Viditelně vyvěsit rozpis utkání a výsledkový servis.

  6. Minimálně 30 minut před začátkem utkání musí být hřiště vyznačeno podle pravidel florbalu. Tím se rozumí:

  a) mantinely a branky stojí na svých místech dle pravidel florbalu;

  b) vyznačené hřiště (body a čáry na hrací ploše i mantinelech) dle pravidel florbalu;

  c) fungující časomíra (ukazatel odpočítávání času a skóre);

  d) střídačky, trestnou lavici a stolek časoměřičů umístěné podle pravidel florbalu tak, aby z těchto míst bylo zřetelně vidět na časomíru;

  e) přítomnost hlavního pořadatele (jasně a viditelně označená osoba, starší 18 let, zodpovědná za činnost pořadatelské služby), dále minimálně 2 pořadatelů u stolku časoměřičů (časoměřič, zapisovatel a v případě, že z hráčských lavic není vidět odpočítávání trestů, nebo tento údaj časomíra nemá, pomocná osoba k měření trestů, která zajišťuje vrácení hráčů z trestných lavic), minimálně další 2 pořadatelé na hrací ploše pro rychlou úpravu hrací plochy a rovnání mantinelů;

  f) u stolku časoměřičů připravené:

  - hrací míče (vždy minimálně 3), rezervní stopky, psací pomůcky, techniku pro vyplňování elektronického zápisu o utkání (ZOU);

  - nejpozději 15 minut před začátkem utkání řádně vyplněný a zkontrolovaný ZOU (od obou soupeřů);

  - přítomnost osoby s oprávněním upravovat za pořádající oddíl ZOU;

  g) přítomnost zdravotnické služby (jasně a viditelně označená, s potřebným vybavením pro první pomoc – Soutěžní řád florbalu článek 7)

  7. Umožnit bezplatný vstup do haly delegátům a rozhodčím ČF; zástupcům médií; pracovníkům dopingové kontroly apod. Zajistit podmínky pro činnost zástupců řídících orgánů soutěže a jeho komisí, zejména pro delegáta utkání a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou.

  8. Dodržet oficiální začátek utkání a v průběhu utkání postupovat dle pokynů rozhodčích, v souladu s platnými předpisy a dle pravidel florbalu.

  9. Zabezpečit vyplňování elektronického zápisu o utkání (ZOU) a generovat z něj pouze soupisky, členy realizačních týmů, jméno zadavatele on-line přenosu).

  10. Po utkání zkontrolovat úplnost vyplnění elektronického zápisu o utkání (ZOU). Za správnost údajů v elektronickém zápisu o utkání (ZOU) a za jeho úplné vyplnění zodpovídá pořádající oddíl.

  11. Do 15 minut po skončení utkání vyplatit rozhodčím příslušnou finanční odměnu a cestovné.

  12. V případě použití papírového Zápisu o utkání odeslat následující pracovní den po sehrání turnaje naskenované zápisy na e-mail: cholek@ceskyflorbal.cz.